DH-MC srl

Ingénieur-conseil amiante

Preambule: toepassingsgebied.
Deze bepalingen zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen Druart-Hémon Management & Consulting srl, KBO Nr. : BE0597.913.839, Chemin des Carmes, 62, B-7090, Braine-le-Comte, afgekort DH-MC srl (hierna “de Vennootschap” of “de dienstverlener”) en haar klanten (hierna “de Cliënt ”) met betrekking tot de diensten die door het Bedrijf worden geleverd, evenals in het algemeen voor al hun zakelijke relaties. Waar van toepassing worden ze aangevuld met bijzondere voorwaarden.
Artikel 1. Voorrang van de algemene verkoopvoorwaarden
Deze bepalingen kunnen enkel gewijzigd worden na uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Ze worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van zijn bestelling, met uitsluiting van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste binden de Vennootschap alleen als ze het onderwerp zijn geweest van een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Vennootschap, en de stilzwijgende overeenkomst van de Vennootschap kan op geen enkele manier worden verondersteld.
Artikel 2. Aanbiedingen
De offertes, geschreven door de dienstverlener, zijn steeds vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs en tarieven als de levertijd. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de aanbiedingen 30 kalenderdagen geldig.
Artikel 3. Diensten en uitvoeringswijzen
Alle te leveren diensten en de te maken kosten zijn onderwerp van het speciale contract of worden aangeboden door de dienstverlener en aanvaard door de opdrachtgever, afhankelijk van de ontwikkeling van het project en de eisen van de omstandigheden. De te leveren diensten omvatten onder meer het opstellen van asbestinventarissen in overeenstemming met het koninklijk besluit van 28 april 2017 of het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 april 2008, het opstellen van een bijzonder bestek voor oproepen tot biedt asbestverwijdering, monitoring en controle van asbestverwijderingswerven en algemene adviesdiensten op het gebied van asbest. De resultaten hiervan worden beschreven in rapporten.
De onafhankelijkheid en veiligheid van de aanbieder zullen te allen tijde een prioriteit zijn. De klant zal altijd zijn loyale medewerking verlenen en alle nodige middelen en alle nuttige informatie ter beschikking stellen van de dienstverlener.
Artikel 4. Klachten
Elke klacht moet per aangetekende brief worden ingediend. Klachten over de werkzaamheden van de aangewezen dienstverlener dienen binnen 5 dagen na het betreffende incident te worden gemeld. Klachten over de uitgebrachte rapporten moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de melding worden gemeld. Klachten die niet binnen de genoemde termijnen zijn ingediend, kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van de dienstverlener.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
De uitvoeringstermijn, vermeld in de aanbieding of in het contract, is indicatief en bijgevolg kan overschrijding van deze termijn geen aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de klant. In het geval van een fout stemt de dienstverlener ermee in om opnieuw te bezoeken, een addendum bij het rapport op te stellen en de kosten van aanvullende analyses te dragen. De aansprakelijkheid van de aanbieder is beperkt tot de financiële waarde van de afgesloten opdracht. De aanbieder is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgschade aan de zijde van de klant of een derde. Meer specifiek kan de aanbieder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overmatig gebruik van zijn rapporten.
Artikel 6. Geldigheidsduur van inventarissen - Beheerprogramma
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheerprogramma met betrekking tot de bevindingen van asbestmaterialen tijdens de inventarisatie. Op basis van artikel VI.3.11§2 van de Codex over het welzijn op het werk, kan de geldigheid van de inventaris niet worden verlengd tot meer dan één kalenderjaar, zonder dat ze wordt bijgewerkt.
Artikel 7. Prijzen en tarieven
Alle prijzen en tarieven die door de dienstverlener worden gefactureerd, zijn uitgedrukt in EUR en zijn exclusief Belgische belastingen, buitenlandse belastingen of royalty's van welke aard dan ook. Al deze belastingen en al deze royalty's blijven volledig ten laste van de klant. De prijzen vermeld in de aanbiedingen van de klant zijn gebaseerd op de vergoedingen en kosten die van kracht waren op het moment dat de aanbieding werd gedaan. De in de aanbiedingen genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW.
Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
De facturen van de dienstverlener zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum (pro forma of definitief) op de rekening van DH-MC srl bij de bank BNP-Paribas-Fortis, IBAN: BE16 0017 8295 4774, BIC / Swift : GEBABEBB.
In geval van laattijdige betaling is automatisch een rente van 8% op jaarbasis verschuldigd vanaf de factuurdatum, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Daarnaast is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, als forfaitaire boetebeding.
Voornoemde schadevergoeding laat de overige rechten waarop de dienstverlener zich kan beroepen, zowel voor contractuele als buitencontractuele schade, als voor bijkomende incassokosten, onverlet. Laattijdige betaling heeft ook tot gevolg dat alle facturen die voor dezelfde klant verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar worden, ongeacht hun vervaldag.Artikel 9. Klachten en betaling
Noch klachten over de kwaliteit van de dienstverlening, de doorlooptijd en de gehanteerde prijzen en tarieven, noch enige andere klacht kunnen de betalingsverplichting opschorten. Tenzij kwijtgescholden, zal geen creditnota worden betaald, tenzij alle facturen die de dienstverlener namens de klant heeft opgesteld, zijn betaald.
Artikel 10. Retentierecht
De dienstverlener kan de teruggave weigeren van alle documenten of ander materiaal dat hem in de loop van zijn activiteit is verstrekt, tot het moment van volledige betaling van alle bedragen waarvoor de klant krachtens het contract aansprakelijk is.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle rapporten van de dienstverlener blijven eigendom van de dienstverlener tot de volledige betaling van alle bedragen waarvoor de klant op grond van het contract aansprakelijk is. Wanneer de klant in gebreke blijft met betalen, heeft de dienstverlener het recht, zowel jegens de klant als elke andere derde, om zijn eigendomsrecht en de teruggave van de rapporten te vragen, zonder juridische stappen te hoeven ondernemen. Alle aldus gemaakte kosten worden door de dienstverlener in rekening gebracht.
Artikel 12. Insolventie en soortgelijke situaties
Elke verslechtering, zelfs tijdelijk, van de solvabiliteit van de klant, bijvoorbeeld en onder meer de verkoop of inbreng van de hele onderneming of een deel ervan, overlijden, arbeidsongeschiktheid, betalingsmoeilijkheden, faillissement, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of elke andere situatie die aanleiding kan geven tot concurrentie tussen crediteuren, heeft dezelfde gevolgen als betalingsachterstand.
Artikel 13. Beëindiging en overdracht
Bestellingen kunnen alleen worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de aanbieder, die zich het recht voorbehoudt toestemming te weigeren. Opdrachten met een periodiek karakter, mits vooraf of gedeeltelijk opgegeven, kunnen slechts beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Deze beëindiging wordt per aangetekende brief aan de dienstverlener meegedeeld.

Artikel 14. Nietigheid
Wanneer een van de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.
Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alleen de originele versie in het Frans van deze algemene voorwaarden is geldig. Elk geschil, dat betrekking heeft op de toepassing van deze algemene voorwaarden, zal worden beslecht volgens de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit dit contract vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen.
Artikel 16. Verzekering

DH-MC is verzekerd in operationele burgerlijke aansprakelijkheid bij AXA Belgium nv (BE0404.483.367) - contract nr. 010.730.419.052 en in beroepsaansprakelijkheid met ARCO cvba (BE0406.067.338) - contract nr. 18100074.

 (automatische vertaling)

Voorwaarden & condities van DH-MC bvba